Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Werkwijze

Bij aanmelding worden minimaal een aantal specifieke gegevens opgenomen. Dit zijn onder meer administratieve gegevens en een korte beschrijving van de reden(en) tot het zoeken van hulp. Al uw vragen over werkwijze, kosten, behandeling etc. kunt u met mij bespreken. Indien voor u alles duidelijk is en u akkoord bent, wordt een eerste afspraak gemaakt.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen of adviseren, is het belangrijk een goed beeld te krijgen. In het eerste gesprek vindt wederzijdse oriëntatie plaats en wordt beoordeeld of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent. Vervolgens vindt verdere verdieping plaats, mede aan de hand van enkele vragenlijsten. Hierbij gaat het om een anamnesevragenlijst en 1 of meer geobjectiveerde en wetenschappelijk verantwoorde vragenlijsten. Voordelen van deze vragenlijsten kunnen zijn dat gegevens die hieruit worden verkregen met u kunnen worden besproken en meer zichtbaar gemaakt. Ook kunnen later gegevens vergeleken worden met een 2e afname, waardoor voortgang van het therapeutisch proces zichtbaar gemaakt wordt.

Op basis van alle informatie uit de intake wordt met u besproken voor welke behandeling u in aanmerking komt en wordt met u samen een behandelplan overeengekomen.

Vervolgens wordt met u gewerkt aan de uitvoer van het behandelplan. Hierbij werk ik generalistisch en eclectisch, dat wil zeggen dat er gebruikt gemaakt wordt van technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en techniek. De meest gebruikte therapeutische technieken zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR en elementen uit de MBCT (aandachtgerichte therapie), Schematherapie en IBSR. Hierbij zal voortdurend geëvalueerd worden over de voortgang van de hulp. Hiervoor zal ik u bij elke bijeenkomst vragen hoe het gaat en zullen er regelmatig korte screeningslijstjes worden afgenomen.

Duur van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren. Soms is het nodig tussentijds het behandelplan aan te passen, soms ook kan geadviseerd worden over te stappen naar de Gespecialiseerde GGZ.

Tussentijds vindt, na uw toestemming, rapportage plaats aan de huisarts. Een enkele keer geven verkregen gegevens en beeld aanleiding tot nader overleg met uw huisarts. Soms komt het voor dat er reden is u te adviseren een andere deskundige (bijvoorbeeld psychiater) te raadplegen. Na beëindiging van de behandeling vindt wederom rapportage aan de huisarts plaats.

Informatieverstrekking vindt uiteraard alleen plaats na uw toestemming. Hier wordt u in het eerste gesprek reeds naar gevraagd. U bent niet verplicht hier toestemming voor te verlenen. Indien andere instanties (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbodienst) informatie opvragen, wordt dit eerst met u besproken en naar toestemming hiervoor gevraagd.

Er wordt van iedere cliënt een dossier aangelegd. Inzage in uw dossier is mogelijk. De algemene bewaartermijn van cliëntendossiers is 20 jaar. Na afloop van de bewaartermijn zal het dossier worden vernietigd (e.e.a. conform de bepalingen zoals die zijn neergelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst – WGBO -).

De gesprekken zullen meestal 45 minuten duren en in beginsel wekelijks plaatsvinden. In een later stadium wordt meestal de frequentie verlaagd, om zo de mogelijkheid te bieden zelfstandig met de geboden interventies aan de slag te gaan.

Aan het eind van de behandeling vraag ik u om een evaluatieformulier in te vullen. Suggesties ter verbetering van de praktijkvoering zijn welkom.

Ik tracht u zo goed mogelijk te woord te staan en te helpen. Wanneer er vragen zijn, zaken anders lopen dan u verwacht of u om de een of andere reden toch niet tevreden bent, kunt u mij dit altijd laten weten. We proberen er dan samen uit te komen. Vaak kunnen onbedoelde gebeurtenissen en/of ervaringen opgelost of verminderd worden. Mocht het echter niet lukken onvrede weg te halen, dan behoort het tot de mogelijkheden een klacht voor te leggen. Daarvoor kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten. Het gaat hierbij om het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).